Kvalitetssikring

Heia ViTA as har en voksende kundeportefølje. Vår ambisjon – gjennom kontinuerlig forbedring – er å bli, og forbli, en foretrukken samarbeidspartner for oppdragsgivere, brukere og eiere. For å oppnå dette, har vi forpliktet oss til å leve opp til følgende utsagn:  «Våre kunder skal sikres den kvalitet vi er blitt enige om, til fastsatt tid og avtalt pris.» Heia ViTA as er sertifisert etter kvalitetssikrings standarden EQUASS. Vi revideres hvert annet år. Siste revisjon April 2018. Les mer om EQUASS på nettsiden http://www.equass.no Gjennom kvalitetssikring satt i system, forplikter vi oss bl.a. til:

  • Levere tjenester til NAV i samsvar med kravspesifikasjoner for tiltakene
  • Etablere god dialog med kunder og brukere, gjennom åpen holdning, brukermedvirkning og klare tilbakemeldinger
  • Jobbe kontinuerlig for å forbedre oss og nå våre målsettinger
  • Følge interne rutiner som er i samsvar med EQUASS Assuranse-kritierier

Vi ønsker ros/ris fra brukere og kunder, da forbedring er et mål for oss.

Benytt gjerne post@heia-vita.no for din tilbakemelding.