Reklamasjon og angrerett Gla’koppen

Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med det du har bestilt eller du oppdager feil eller mangel ved varen, må du innen rimelig tid (max 14 dager) gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjons- meldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt på: glakopp@online.no.

Svimek Care AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har Svimek Care AS rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom Svimek Care AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Svimek Care AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Svimek Care AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

Angrerett
Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av ubrukt vare i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Svimek Care AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Svimek Care AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Vi gjør oppmerksom på at kunde må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Angreretten gjelder ikke:
1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
2. Varer som raskt forringes fysisk
3. Produkter som inngår som intim-/hygieneprodukter (heriblant kopper).